سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه آزاد واحد قم 
عضویت در شورای تحقیقات 
1380/07/01 
1384/07/02 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
سازمان آموزش و پرورش استان قم 
عضویت در شورای تحقیقات 
1381/07/01 
1385/03/01 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
دانشگاه شهید رجایى 
عضویت در شورای انتشارات 
1382/07/01 
1384/12/29 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
کمیته منتخب دانشگاه شهید رجایى 
نماینده ریاست دانشگاه 
1385/06/25 
 
اجرائى 
همکاری 
شورای نشریات دانشجویى 
عضویت 
1385/08/01 
 
اجرائى 
تدریس 
دانشگاه‌هاي مختلف 
مدرس 
 
 
فلسفه؛ كلام؛ منطق و معارف