نظریه ملاصدرا دربارۀ چگونگی پیدایش کثیر از واحد(نظام فیض)
49 بازدید
محل نشر: نامه مفید » اردیبهشت 1384 - شماره 47 » (20 صفحه - از 75 تا 94)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده پیش از ملاصدرا دانشوران مسلمان مثل فارابی، ابن سینا و ... درباره نظام فیض سخن گفته­اند: ملاصدرا در بعضی از آثار خویش از قبیل «المشاعر» به کلیات بحث نظام فیض اشاره کرده و در برخی از رسائل خویش مثل «اجوبه المسائل النصیریه»، نظام فیض را به شکل ثنایی و مشابه فارابی و در رسالة «شواهد الربوبیه» و «المبدأ و المعاد» به شکل ثلاثی و مشابه ابن سینا تقریر می‏کند _ البته میان نظریه ملاصدرا با فارابی و ابن سینا علاوه بر شباهت، تمایزهایی هم وجود دارد _ اما در رسالة «الواردات القلبیه فی معرفه الربوبیه» از نظام مشایی کمی فاصله می‏گیرد و به نظام اشراقی نزدیک می‏شود و در کتاب «الشواهد الربوبیه» و «الاسفار الاربعه»، نظام فیض را به صورت عرفانی تفسیر می‏کند. وجه ممیزة نظریة صدرا دربارة نظام فیض با نظریه­های حکیمان مشایی و اشراقی و عرفا، تأکید صدرا بر روی اصالت و تشکیک وجود است. واژگان کلیدی: نظام فیض، فلک، عقل، نفس، نور، وجود منبسط