دیدگاه متکلمان مسلمان درباره نظام فیض
60 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » - شماره 22 و 23 »(14 صفحه - از 112 تا 125)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجایی چکیده متکلمان مسلمان در برابر قاعده «الواحد لایصدر عنه الا الواحد»، به دو دسته تقسیم شدند. برخی که دارای گرایش‏های فلسفی قوی‏تر بودند، از این قاعده و یکی از نظریه‏های نظام فیض دفاع کردند؛ برای نمونه خواجه نصیرالدین طوسی فیض را با زبان ریاضی و به صورت نمادین تقریر کرده است. اما اکثریت متکلمان مسلمان با قاعده الواحد و نظریه‏های ارائه شده درباره نظام فیض به مخالفت پرداختند. مخالفت گروه اخیر از دو حیث روان‏شناختی - نظریه‏های ارائه شده درباره نظام فیض نافی قدرت مطلقه و اختیار الهی هستند - و منطقی - تحلیل حکمای مشائی درباره اعتبارات مختلف در عقل اول و نقش آنها در پیدایش کثرت نادرست است - قابل بررسی است. کلیدواژه‏ها: نظام فیض، قاعده الواحد، حیثیات عقل اول، متکلمان.